Algemene Voorwaarden 4daagseovernachting
CONTRACTVOORWAARDEN 4DAAGSEOVERNACHTING

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen <uw naam>, hierna te noemen: “Gast”, en 4daagseovernachting waarop Gast deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gast, voor de uitvoering waarvan door Gast derden dienen te worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gast en 4daagseovernachting zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien 4daagseovernachting niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 4daagseovernachting in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
artikel 2 Contractsduur;
uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.
1. De overeenkomst tussen Gast en de 4daagseovernachting wordt aangegaan
voor bepaalde tijd, tot en met 19 juli 2019 zullen de Gast en 4daagseovernachting zich aan deze opgestelde regels moeten voldoen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Gast 4daagseovernachting derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 4daagseovernachting dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Wanneer 4daagseovernachting ertoe besluit de dienst niet uit te voeren, wat
het geval zal zijn wanneer het niet rendabel is voor 4daagseovernachting, dient
de Gast daar rekening mee te houden. 4daagseovernachting is verder niet verantwoordelijk voor eventuele alternatieve slaapplaatsen en verdere nazorg. Wanneer het niet wordt uitgevoerd wordt dit besloten op 1 mei 2019 en hoort de Gast dit voor of op 1 mei 2019.
4. 4daagseovernachting heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Algemene Voorwaarden 4daagseovernachting
5. 4daagseovernachting heeft geen aansprakelijkheid omtrent verlies of
beschadiging van eigendommen van Gast. Achterlaten van eigendommen op de locatie van 4daagseovernachting is verboden en geschiedt wanneer het wel gebeurt op eigen risico van Gast. Algemene Voorwaarden – 4daagseovernachting.
6. De Gast draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 4daagseovernachting
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gast redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 4daagseovernachting worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 4daagseovernachting zijn verstrekt, heeft 4daagseovernachting het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Gast in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de 4daagseovernachting de gegevens aan Gast ter beschikking heeft gesteld. 4daagseovernachting is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 4daagseovernachting is uitgegaan van door de Gast verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Gast, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of Algemene Voorwaarden 4daagseovernachting.
8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gast gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 4daagseovernachting bevoegde persoon en de Gast akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 4daagseovernachting op en is voor de Gast geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 4daagseovernachting een verzoek
tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10. 4daagseovernachting is niet aansprakelijk voor uitbesteedde zaken van
derden zoals massage, blarenpoli en diner. Hiervoor is de Gast zelf aansprakelijk wanneer deze er gebruik van maakt.
artikel 3 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. 4daagseovernachting is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Gast de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst 4daagseovernachting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gast de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Gast bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de

Algemene Voorwaarden 4daagseovernachting
zijde van de Gast niet langer van 4daagseovernachting kan worden gevergd dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is 4daagseovernachting bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 4daagseovernachting kan worden gevergd, bijvoorbeeld in het gevolg van overmacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 4daagseovernachting op de Gast onmiddellijk opeisbaar. Indien 4daagseovernachting de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien 4daagseovernachting tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Gast toerekenbaar is, is 4daagseovernachting gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 4daagseovernachting mag in dit geval een boete uitschrijven
vanaf € 85,- per Gast.
6. Indien de Gast zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 4daagseovernachting gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Gast, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht, zie lid 5 van dit artikel van kosten.
7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Gast, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Gast niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 4daagseovernachting vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 4daagseovernachting op de Gast zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien de Gast een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Gast in rekening worden gebracht. Dit gebeurt vanaf 1 mei 2019, daarvoor is de annuleringsverzekering van toepassing. Na deze datum wordt de schade doorberekend aan de Gast tot een bedrag van de totale kosten van de betaalde factuur door Gast.
artikel 4 Overmacht
4daagseovernachting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Gast indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Algemene Voorwaarden 4daagseovernachting
artikel 5 Betaling en incassokosten
1. Indien de Gast in gebreke blijft in de tijdige betaling (tijdige betaling is twee weken na uitschrijving van de factuur) van een factuur, dan is de Gast van rechtswege in verzuim. De Gast is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gast in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Of de reservering wordt nietig verklaard.
2. 4daagseovernachting heeft het recht de door Gast gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 4daagseovernachting kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gast een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 4daagseovernachting kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
3. De Gast is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 4daagseovernachting verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Gast die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Annuleringsmodule
De annuleringsmodule is alleen van toepassing tot en met 1 mei 2019. Dit houdt in dat de Gast het bedrag voor de slaapplaats terug krijgt tot deze datum. De Gast kan de overeenkomst met iedere reden opzeggen tot deze eerder genoemde datum. Dit geldt alleen voor de Gast die het opzegt, al heeft deze samen met anderen geboekt. Na 1 mei 2019 wordt er een boete gesteld, beschreven in artikel 3, van standaardbedrag van € 85,- en wat kan oplopen, gelegen aan de reeds gemaakte kosten en onkosten, tot het factuurbedrag. Deze annuleringsmodule is verplicht om tenminste eenmalig af te nemen.

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/